طرح مورد نظر خود را انتخاب کنید

 • استفاده آزمایشی
 • -
  per یک هفته
 • خرید 6 ماهه
 • 20 تا 65 درصد
  per تخفیف
 • -
 • خرید 3 ماهه
 • 10 تا 55درصد
  per تخفیف
 • -

    نام طرح قیمت تعداد کاربران جمع
× گرافرم - حضور و غیاب - سالیانه 120/000 تومان72/000 تومان
72/000 تومان (  40% تخفیف)
× گرافرم - حضور و غیاب - 6 ماهه 60/000 تومان48/000 تومان
48/000 تومان (  20% تخفیف)
× گرافرم - حضور و غیاب - 3 ماهه 30/000 تومان27/000 تومان
27/000 تومان (  10% تخفیف)

جمع فاکتور

جمع جزء 147/000 تومان
جمع 147/000 تومان

محاسبه قیمت

لطفا برای محاسبه هزینه استفاده از خدمات و مشاهده تخفیفات، تعداد کاربران خود را در فیلد روبرو وارد کرده و کلید محاسبه را بزنید

برآورد هزینه
نام طرح قیمت به ازای هر کاربر تخفیف طرح تخفیف تعداد مبلغ قابل پرداخت
سالیانه 5,000 تومان 20% 0%
6ماهه 5,000 تومان 10% 0%
3ماهه 5,000 تومان 0% 0%
TOP